De woonbonus : Hoe zit het weer in elkaar?

25 oktober 2016

 

Over de “woonbonus” is er de laatste jaren heel wat inkt gevloeid. Naar aanleiding van de regionalisering van de woonfiscaliteit heeft ieder gewest immers de bevoegdheid gekregen om hervormingen door te voeren. Uiteraard zijn de hervormingen slechts van toepassing op nieuwe leningen, niet voor de lopende. Dit heeft als gevolg dat de “woonbonus” in Vlaanderen vandaag uit drie naast elkaar bestaande regelingen bestaat. Brussel hield tot nu toe vast aan de klassieke woonbonus, maar schaft de regeling af vanaf 2017. Wat betekent de “woonbonus” vandaag in Vlaanderen en in Brussel?

Woonbonus
Wat we in de volksmond de “woonbonus” noemen, heet eigenlijk de “belastingvermindering voor de enige en eigen woning”. Het gaat hier dus over een belastingvoordeel dat sommige kopers kunnen genieten wanneer ze een hypothecaire lening aangaan voor de aankoop (of het bouwen) van een woning. De hypothecaire lening moet minstens tien jaar lopen en moet aangegaan zijn voor de aankoop van de enige, eigen woning. Wanneer we in deze tekst gemakshalve spreken van “een” hypothecaire lening, dan bedoelen we een lening die voldoet aan deze voorwaarden.

Als je precies wil berekenen hoeveel je fiscale besparing per jaar bedraagt, dan moet je rekening houden met het hoogste belastingpercentage dat je betaalt op je inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%. Dat percentage dien je vervolgens te vermenigvuldigen met het maximaal begrensd bedrag van de woonbonus. Deze maximale bedragen worden hieronder verder besproken.

Regeling in Vlaanderen: drie systemen naast elkaar
De “woonbonus” bestaat in Vlaanderen uit drie verschillende systemen of drie verschillende “generaties” woonbonussen.

Ben je een hypothecaire lening aangegaan tussen 2005 en 1 januari 2015? Dan geniet je vandaag nog steeds van de oorspronkelijk -meest gunstige- woonbonus. Dit betekent concreet een belastingvoordeel aan het hoogste belastingpercentage dat je betaalt op je inkomsten, van maximaal 2280 euro per persoon, dat verhoogd kan worden met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening, en daarbovenop verhoogd kan worden met 80 euro als je in het jaar volgend op het jaar waarin je de lening hebt afgesloten minstens drie kinderen hebt.

Kopers die eenzelfde hypothecaire lening hebben afgesloten in 2015 genieten nog steeds van de woonbonus, zij het wel in een “afgezwakte” vorm. Vanaf 2015 werd het belastingvoordeel immers beperkt tot het vast percentage van 40% en werd het maximaal aftrekbaar bedrag herleid naar 1520 euro per persoon. De hierboven besproken verhogingen (760 en 80 euro) bleven ongewijzigd

En wat met de kopers die vanaf 2016 een hypothecaire lening hebben afgesloten voor hun enige, eigen woning? Die genieten nog steeds van hetzelfde aftrekbaar bedrag en dezelfde verhogingen. Wel werd vanaf 2016 het toepassingsgebied van de woonbonus verruimd: ook mensen die reeds andere woningen in eigendom hebben, kunnen genieten van de woonbonus. De voorwaarde dat het moest gaan om de “enige” woning werd dus afgeschaft.

Een cadeautje van de fiscus? Niet zeker. Vroeger kon je immers leningen afgesloten voor de aankoop van een tweede gezinswoning in rekening brengen via de Vlaamse belastingvermindering voor langetermijnsparen, maar dat systeem heeft de fiscus afgeschaft. Afhankelijk van het geval, zou dat meer hebben opgeleverd voor de koper dan de bestaande “afgezwakte” woonbonus.

Opgelet, sluit je een lening voor de aankoop van een investeringspand of een vakantiewoning, dan kan je nog steeds genieten van de belastingverminderingen voor langetermijnsparen.

Brussel: nieuwe regeling vanaf 2017!
Brussel kent vandaag nog altijd de woonbonus zoals deze federaal werd geregeld: een belastingvermindering van maximaal 2280 euro per persoon met mogelijke vermeerderingen. Deze grensbedragen worden in Brussel nog steeds geïndexeerd.

Deze fiscaal aantrekkelijke regeling wordt voor leningen vanaf 1 januari 2017 afgeschaft, maar in tegenstelling tot Vlaanderen komt er géén nieuwe woonbonus. Als compensatie voor de woonbonus zal Brussel wel werken met een hoger abattement bij de aankoop van een woning vanaf 2017.

Wat is het abattement? Het abattement is een vermindering van de belastbare grondslag (de aankoopprijs van de woning) voor de heffing van registratierechten bij een aankoop. De eerste “schijf” van je belastbare grondslag wordt niet belast. Oorspronkelijk bedroeg deze belastingvrije schijf in Brussel 60.000 euro. Het abattement wordt vanaf 2017 verhoogd naar 175.000 euro. Voorwaarde is wel dat de aankoopprijs van de woning niet meer dan 500.000 euro bedraagt.

Welke maatregel nu het meest gunstig is -de woonbonus of een verhoogd abattement- hangt van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld de duurtijd van de lening. Wel zeker is dat het Brusselse systeem zorgt voor een onmiddellijk voelbaar voordeel bij de aankoop van een woning, terwijl het Vlaamse systeem kiest voor “gespreid” voordeel over de jaren heen.

De woonbonus bestaat vandaag uit verschillende systemen afhankelijk van het gewest waarin je een woning koopt. De woonbonus waarvan je als koper geniet hangt rechtstreeks af van het jaar waarin je een hypothecaire lening hebt afgesloten. In Brussel wordt de woonbonus vanaf 2017 afgeschaft, maar kopers zullen in Brussel wél kunnen genieten van een verhoogd abattement.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Notarisbarometer 3de trimester 2016: Minder vastgoedtransacties in het afgelopen trimester

pm 13 oktober 2016

 

Prijzen woonhuizen en appartementen zo goed als stabiel

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notariskantoren via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notariskantoren over de meest recente en correcte gegevens over de Belgische vastgoedmarkt.

Minder vastgoedtransacties in het 3de trimester 2016
In het 3de trimester 2016 bedroeg de vastgoedindex 115,9, wat neerkomt op een daling van -9,5% in vergelijking met het 2de trimester 2016. Dat heeft te maken met de zomerperiode, die doorgaans minder vastgoedtransacties met zich meebrengt. In vergelijking met het 3de trimester 2015 noteren we een daling van -1,9%.

Vooral in juli was het dit jaar een stuk rustiger op de vastgoedmarkt: -16,1% minder transacties in vergelijking met juli 2015. Augustus 2016 scoort dan weer +3% beter dan augustus 2015. In september noteren we een status quo.

Trendbreuk of niet?
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: De terugval van het aantal transacties is zeker voor een deel te verklaren door de vakantiemaanden, traditioneel een kalmere periode op de vastgoedmarkt. Het is nu uitkijken naar de volgende Notarisbarometer om na te gaan of er sprake is van een echte trendbreuk.

Op jaarbasis scoort 2016 wel beter dan 2015. Indien we de eerste 9 maanden van 2016 vergelijken met dezelfde periode in 2015 waren er +8,4% meer transacties.”

 

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Wettelijke samenwoners: heeft uw tontinebeding een check-up nodig?

6 oktober 2016

 

U bent wettelijk samenwonend en u heeft vóór 2008 een woning aangekocht met uw partner? Misschien haalt u beter uw verkoopovereenkomst vanonder het stof. De kans is immers groot dat er in deze overeenkomst een aanwasclausule vermeld staat die verouderd is. Verouderde aanwasclausules zijn niet alleen fiscaal nutteloos, ze kunnen u ook nog eens geld kosten. Onnodige kosten kunnen vermeden worden door de clausule aan te passen bij de notaris.

Een aanwasbeding: wat is dat?
Een aanwas- of tontinebeding is een beding in een verkoopovereenkomst dat ervoor zorgt dat de langstlevende wettelijke samenwonende automatisch het deel van de partner in eigendom of in vruchtgebruik verkrijgt, na diens overlijden. Het deel in eigendom (of in vruchtgebruik) van het aangekocht onroerend goed van de overleden partner gaat dus rechtstreeks naar de andere partner. Op het deel dat “aanwast” bij het ander deel moet een eenmalig registratiebelasting van 10% betaald worden.

Evolutie
Zo’n aanwasbedingen waren in de jaren ‘80 en ‘90 enorm populair in verkoopovereenkomsten tussen wettelijke samenwoners. Wettelijk samenwoners genoten toen niet van dezelfde rechten als vandaag: De wettelijke successietarieven waren nog niet gelijkgesteld met deze van gehuwden, zodat erven van een wettelijke samenwonende partner fiscaal heel duur was. Bovendien was er nog geen sprake van een vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning, zoals dat vandaag wel het geval is.

Eén en ander zorgde er dus voor dat werken met een aanwasbeding fiscaal heel voordelig was. Wanneer deze clausule uitwerking kreeg moest slechts 10 % registratiebelasting betaald worden op de helft van het onroerend goed (ervan uitgaande dat het koppel elk de helft van de woning had gekocht). Dit was veel minder dan de erfbelasting die uiteindelijk betaald zou moeten worden op het onroerend goed indien er geen clausule werd opgesteld. Wettelijke samenwoners werden toen immers nog belast aan het tarief “vreemden”, het hoogste tarief.

Probleem vandaag
Vandaag gaat deze redenering niet meer op. Wettelijke samenwoners erven tegen dezelfde voordelige tarieven als gehuwden en bovendien moeten wettelijke samenwoners –net zoals gehuwden- geen erfbelasting meer betalen op de gezinswoning. Dit is ook het geval voor feitelijke samenwoners die al drie jaar samenwonen én een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Bij de opstelling van verkoopovereenkomsten vóór 2008 kon deze belangrijke wijziging in de wetgeving natuurlijk nog niet worden voorspeld. In verkoopovereenkomsten vóór 2008 staan dus aanwasclausules die vandaag fiscaal volledig nutteloos zijn geworden. Nutteloos betekent echter niet dat ze zonder meer aan de kant worden geschoven bij overlijden van één van de partners. Integendeel, de clausule zal blijven gelden en zal uitwerking krijgen bij overlijden van één van de partners.

Iemand met een onaangepaste clausule zal bijgevolg 10% registratiebelasting moeten betalen op een deel van het onroerend goed bij overlijden van zijn samenwonende partner terwijl gehuwden, wettelijke samenwoners, en sommige feitelijke samenwoners vandaag kosteloos de gezinswoning kunnen erven.

En als je feitelijk samenwoont?
Het “fiscaal” probleem geldt in principe enkel voor wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die minstens drie jaar samen wonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Let wel: Het fiscaal aspect is belangrijk bij het kiezen voor de clausule, maar dat is zeker niet het enige dat moet worden bekeken als het over aanwasbedingen gaat. Ondanks de 10 % registratiebelasting kunnen gehuwden en samenwoners andere redenen hebben om te kiezen voor een aanwasbeding. Dit wordt best allemaal besproken met uw notaris.

Laat uw verkoopovereenkomst nalezen!
Veel wettelijke samenwoners denken dat ze vandaag gratis en voor niets het vruchtgebruik van de gezinswoning zullen erven eenmaal hun partner overleden is. Vaak vergeten ze dat hun oorspronkelijk verkoopovereenkomst misschien wel een aanwasclausule bevat die nog uitwerking krijgt wanneer één van de partners overlijdt.

Neem dus het zekere voor het onzekere: laat uw verkoopovereenkomst nalezen door een notaris. Mogelijks zal hij de clausule schrappen of anders formuleren zodat u deze “onnodige” belastingen niet hoeft te betalen.

Heeft u een woning aangekocht met uw wettelijke samenwonende partner vóór 2008? Dan heeft uw verkoopovereenkomst misschien wel een check-up nodig. Mogelijks staat er immers een fiscaal verouderde aanwasclausule vermeld. Deze clausule heeft vandaag nog steeds uitwerking bij overlijden van uw partner. Hierdoor betaalt u misschien een registratiebelasting, terwijl het erven van de gezinswoning vandaag wettelijk vrijgesteld is van de erfbelasting. Laat de overeenkomst nalezen door de notaris. Hij zal deze kunnen aanpassen zodat u niet voor slechte verrassingen komt te staan.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat